اینجا لجمن است

رفراندوم

بی انصاف هستم اگر به رأیی که پدر و مادرم در 12 فروردین 58 به جمهوری اسلامی دادند ، پشت کنم و دست در دست امثال اسفندیار ها بدهم و با اعمالم به جمهوری ایرانی رأی دهم . اسفندیاری که در شاهنامه است حاصل دست یک شیعه ی ولایی به نام فردوسی هست که همیشه افتخار ما ایرانی هاست . همانی که وقتی حاکم زمان تحویل اش نگرفت به طوس سفر کرد شاهنامه نوشت و به آن سال سی عجم زنده کرد و در ابتدای شاهنامه اش مدح علی گفت . همان علی که امروز ما در نگاه امام مان می بینیم که او هم علی نام است . علی دین من ، عشق من ، وطن من ، دنیا و آخرت ماست . ما با همین علی ، علی گفتن ها هر سال در دوازدهم فروردین به جمهوری اسلامی رأی می دهیم . همین .