اینجا لجمن است

خورشید که می گیرد ...

خورشید که می گیرد دلم بیشتر تنگ می شود ، خورشید که نباید بگیرد ، خورشید پشت ابر را دیگر چه نیازی به گرفتن ؟ همینقدر هم که دیده می شود پشت ابر است . می دانیم و می دانید که این خورشید نیست که می گیرد ، دلش هست که می گیرد . نمی دانم فایده ای دارد خورشید گرفتگی یا نه ؟ ولی می دانم برای ...

خورشید که می گیرد دلم بیشتر تنگ می شود ، خورشید که نباید بگیرد ، خورشید پشت ابر را دیگر چه نیازی به گرفتن ؟ همینقدر هم که دیده می شود پشت ابر است . می دانیم و می دانید که این خورشید نیست که می گیرد ، دلش هست که می گیرد . نمی دانم فایده ای دارد خورشید گرفتگی یا نه ؟ ولی می دانم برای چشممان ضرر دارد نگاه به این خورشید . دل تو خورشید گرفته ای است مولاجان از دست این کارهای ما . در روز روشن دلت می گیرد تا ما را متوجه ماه کنی . کار ما به جایی رسیده که خورشید هم به ماه تأکید می کند و گوشمان را می گیرد و چشممان را نوازش می کند که آهای ماه را فراموش نکنید ؛ ماه را ! مگر نه این است که در غیاب خورشید باید به نور ماه اکتفا کرد . و وای به حال ما که اگر بخواهیم به ماه بی اعتنایی کنیم ؛ و آنقدر ناراحتش کنیم که خورشید پادرمیانی کند و برای دیده شدن ماه . پس بی روا نیست اگر بگوییم که خورشید دلش از دست کارهای ما و بی اعتنایی ما به ماه می گیرد و گرنه خورشید پشت ابر را چه به گرفتن ؟!