اینجا لجمن است

عکسی پر از شرح!

1- عکسی بدون شرح :

2- عکسی پر از شرح :

توصیه : سکوت !

توصیه : صبر


پی نوشت :

رابطه ی پدر و فرزندی !

الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور

پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی ؟؟؟!