اینجا لجمن است

اتمام حجت با چشمانم

ای دو چشمان زیبایم که شما را بیشتر از دست و پاهایم دوست دارم امشب که شب اول محرم است با شما اتمام حجت می کنم که اگر این دهه را نبارید لازمتان ندارم . من شما را برای گریه بر حسین لازم دارم .  این را گفتم تا حساب کار دست اعضای دیگر بدنم بیاید . 

همین !