اینجا لجمن است

آثار عشق ورزی به خاندان هاشمی

بدون شرحگناهش هم گردن روانشناس ها !
بعد التحریر : لینک این عکس را عوض کردم ، بلاگ اسکای جان ، اما تو مواظب کارات باش !!!!!