اینجا لجمن است

قم که میزبان شما نیست

سلامٌ علی آلِ یاسین . سلام بر تو ای تلاوت کننده ی آیات کتاب خدا و سلام برتو که مشتاق حضور توایم و انتظار آمدنت را می کشیم . نسل ما و نسل های قبل از ما هم برای آمدنت انتظار کشیده اند . سلام بر تو و سلام بر نایب تو که امروز در قم است . سلام بر آن هنگامی که در قم آفتابی شدی . سلام بر تو که در غیاب خورشید حضرت ماه هستی . سلام بر آن هنگام که از منزلت خارج شدی . سلام بر وقتی که نعلین ات را می پوشیدی . سلام برتو ، سلام برتو هنگامی که در اتومبیل نشستی تا راحت تر ببینیم شما را . سلام بر تو هنگامی که دست تکان می دادی و دلها را با خود می بردی . سلام برتو هنگامی که سخن می گفتی . سلام بر آن هنگام که سختی سفر را به جان خریدی تا ما را مهمان نگاهت کنی . آری ما مهمان شماییم . قم میزبان شما نیست . بگذار ساده بگویم تو خود به قم آبرو داده ای . این علم و اجتهاد هم میزبان تو نیستند که تو مرجع همه مان هستی . حوزه علمیه با همه شاگردانش نیز میزبان تو نیست ، که تو خود پرورش داده ای ایشان را . درس و بحث و منبر و مسجد هم نمی توانند میزبان تو باشند ، که این ها را تو خود روزی گذرانده ای و امام امت شده ای . امروز پسر فاطمه را فقط فاطمه میزبان است و اگر قرار است شما چند روزی میهمان باشی خوشا به حالت که فاطمه از تو پذیرایی خواهد کرد . خوشا به حالت پسر فاطمه .