اینجا لجمن است

صبح حضور امام ، ساعت عشق و نیم

این روزها عجیب سخت شده نفس کشیدن در شهر قم . هر جا قدم می گذاری و با هر کس که روبرو می شوی خبر می دهند به تو که خبری در راه است . خبری عجیب از جنس انتظاری عجیب . قبلاً فکر می کردم که انتظار سنگین ترین کلمه ی لغتنامه هاست . اما امروز می فهمم که بالاتر از انتظار ، انتظار در انتظار است . همه منتظر ظهور هستند و هر کس به نحوی این انتظار را در وجود خود دارد . همه منتظر حضرت خورشیدند . اما چه سخت است هم منتظر خورشید باشی  و هم ماه . یک هفته ای هست که خبر آمدن امام خامنه ای به قم در شهر پیچیده . و این همان معنای انتظار در انتظار است . مردم قم دل توی دلشان نیست و این روزها عجیب سخت شده نفس کشیدن در این شهر . دل مردم قم نازک تر از آن است که با دیدن رهبر و مقتدایشان آتش نگرفته و بارانی نشود . این روزها هرجا قدم می گذاری مردم خاطرات خود از امام خامنه ای را مرور می کنند و چه راحت بارانی می شود چشمانشان . و تو می شنوی صدای اشک ها را که با هم زمزمه می کنند : وعده ی ما صبح حضور امام ، ساعت عشق و نیم ، خیابان مهر ، در استقبال ماه .


پیامک به همین مناسبت